Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 818
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ » Kết quả

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trân trọng thông báo Quyết định của Bộ Lao động -Thương binh và Xã Hội:

1.  Tháng 6 năm 2017        

QĐ  số 1570/QĐ - LĐTBXH ngày 06/10/2017 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 2281 người tham dự trong tháng 06 năm 2017 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 và bậc 2 của 08 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo).

Linkhttps://bit.ly/2tWtIvs

Note: Thí sinh dự thi tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem tại các trang số 05.

 2.  Tháng 7 năm 2017          

 QĐ  số 1571/QĐ - LĐTBXH ngày 06/10/2017 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 3250 người tham dự trong tháng 07 năm 2017 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 08 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo).

Link https://bit.ly/2NtY3tF

Note: Thí sinh dự thi tại trường Đại học Công nghiệp  Hà Nội xem tại các trang số 01, 02.

3.  Tháng 8 năm 2017  

 QĐ  số 1572/QĐ - LĐTBXH ngày 06/10/2017 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 2950 người tham dự trong tháng 08 năm 2017 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 07 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo).

Link :https://bit.ly/2tYeaYe

Note: Thí sinh dự thi tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem tại các trang số 01, 02, 03.

4.  Tháng 9 năm 2017  

QĐ  số 1623/QĐ - LĐTBXH ngày 12/10/2017 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 2022 người tham dự trong tháng 09 năm 2017 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 08 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo). 

Link :https://bit.ly/2u8iIdN

Note: Thí sinh dự thi tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem tại các trang số 01, 04, 05, 06, 07

5.  Tháng 10 năm 2017  

QĐ  số 91/QĐ - LĐTBXH ngày 25/01/2018 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 1823 người tham dự trong tháng 10 năm 2017 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 07 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo). 

Linkhttps://bit.ly/2KO67a4

Note: Thí sinh dự thi tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem tại các trang số 01, 02, 03.

6.  Tháng 11 năm 2017  

QĐ  số 92/QĐ - LĐTBXH ngày 25/01/2018 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 1396 người tham dự trong tháng 11 năm 2017 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 06 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo). 

Link : https://bit.ly/2zaDUWm

Note: Thí sinh dự thi tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem tại các trang số 01, 04, 08.

7.  Tháng 12 năm 2017  

QĐ  số 193/QĐ - LĐTBXH ngày 02/03/2018 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 1347 người tham dự trong tháng 12 năm 2017 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 07 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo). 

Linkhttps://bit.ly/2ua1sEZ

Note: Thí sinh dự thi tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem tại các trang số 03,04.

8.  Tháng 04 năm 2018  

QĐ  số 731/QĐ - LĐTBXH ngày 15/06/2018 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 2328 người tham dự trong tháng 04 năm 2018 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 09 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo). 

Link: https://bit.ly/2m0yGD3

Note: Thí sinh dự thi tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem tại các trang số 02,03,04,05,06.

9.  Tháng 06 năm 2018  

QĐ  số 1004/QĐ - LĐTBXH ngày 2 tháng 8 2018 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 1578 người tham dự trong tháng 06 năm 2018 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 13 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo)

Note: Thí sinh dự thi tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem tại các trang số 01, 11, 13, 23, 25,  26.

10.  Tháng 08 năm 2018  

QĐ  số1381 /QĐ - LĐTBXH ngày 9 tháng 10 2018 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 1225 người tham dự trong tháng 08 năm 2018 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 12 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo)

 Note: Thí sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem ở các trang số 02, 03, 10, 13, 14, 19, 23, 26, 37, 38, 39

11.  Tháng 09 năm 2018  

QĐ  số 2001 /QĐ - LĐTBXH ngày 21 tháng 11 2018 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 265 người tham dự trong tháng 09 năm 2018 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 05 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo)

 Note: Thí sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem ở các trang số 01, 02

12.  Tháng 10 năm 2018  

QĐ  số 2000 /QĐ - LĐTBXH ngày 21 tháng 11 2018 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 565 người tham dự trong tháng 10 năm 2018 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 06 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo)

 Note: Thí sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem ở các trang số 06, 07, 08, 09

13.  Tháng 11 năm 2018  

QĐ  số 108/QĐ - LĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2019 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 1447 người tham dự trong tháng 11 năm 2018 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 13 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo)

 Note: Thí sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem ở các trang số 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 19, 21, 26, 42, 43, 44, 45)

14.  Tháng 12 năm 2018  

QĐ  số 110/QĐ - LĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2019 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 640 người tham dự trong tháng 12 năm 2018 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 9 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo). 

 Note: Thí sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem ở các trang số 2, 3, 4)

15.  Tháng 03 năm 2019  

QĐ  số 450/QĐ - TCGDNN ngày 11 tháng 06 năm 2019 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 760 người tham dự trong tháng 03 năm 2019 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 11 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo). 

 Note: Thí sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem ở các trang số 3, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25)

16.  Tháng 05 năm 2019  

QĐ  số 611/QĐ - TCGDNN ngày 18 tháng 07 năm 2019 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 554 người tham dự trong tháng 05 năm 2019 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 đến bậc 3 của 3 nghề tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ( theo danh sách kèm theo). 

 Note: Thí sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xem ở các trang số 8, 9)

17.  Tháng 08 năm 2019  

QĐ  số 952/QĐ - TCGDNN ngày 10 tháng 09 năm 2019 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 72 người tham dự trong tháng 08 năm 2019 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 3( theo danh sách kèm theo). 

 

18 Tháng 10, 11 năm 2019  

QĐ  số 1749/QĐ - TCGDNN ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 96 người tham dự trong tháng 10; 11 năm 2019 đạt yêu cầu bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1, bậc 3 ( theo danh sách kèm theo).