Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 818
KHẢO SÁT THỰC TẬP-VIỆC LÀM » Thống kê khảo sát

Thống kê sinh viên đã trả lời khảo sát

Hệ đào tạo:
Khóa:
Ngành:
Lớp:
 
Tổng số sinh viên trong lớp

Số sinh viên đã trả lời phiếu khảo sát thực tập

Số sinh viên đã trả lời phiếu khảo sát việc làm

Số sinh viên đã hoàn thành cả hai phiếu khảo sát

Số sinh viên đã tốt nghiệp

Số SV đã tốt nghiệp trả lời phiếu khảo sát thực tập

Số SV đã tốt nghiệp trả lời phiếu khảo sát việc làm

Số SV đã tốt nghiệp trả lời phiếu khảo sát tình hình việc làm sau 01 năm: