Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 818
Giới thiệu » Chức năng - nhiệm vụ

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo gắn liền với thực tiễn, sau khi kết thúc Dự án HaUI-JICA pha 2 về Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật giai đoạn 2010 – 2013, ngày 14 tháng 2 năm 2014, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) đã ra quyết định số 164/QĐ-ĐHCN về việc thành lập Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề và Quan hệ doanh nghiệp trên cơ sở Ban phát triển quan hệ doanh nghiệp.

Ngày 14 tháng 3 năm 2017, theo quyết định số 269/QĐ-ĐHCN của Hiệu trường nhà trường, Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề và Quan hệ doanh nghiệp được đổi tên thành Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp.

Trung tâm là đơn vị đầu mối của Nhà trường trong việc tiếp nhận, triển khai các hoạt động phát triển hợp tác với doanh nghiệp, hỗ trợ việc làm cho HSSV, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và đánh giá kỹ năng nghề. Trung tâm đóng vai trò cầu nối giữa Nhà trường, Doanh nghiệp và người học nhằm khép kín chu trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Nhà trường mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi (win-win partnership) với các doanh nghiệp, qua đó giúp ĐHCNHN cung cấp nguồn nhân lực tay nghề cao và doanh nghiệp có được đội ngũ lao động chất lượng tốt. 

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo, sát hạch, đánh giá kỹ năng nghề và đào tạo ngắn hạn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương (gọi chung là doanh nghiệp), là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và giới thiệu việc làm, thực tập sản xuất cho học sinh, sinh viên và các hoạt động hợp tác khác.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề:

- Xây dựng hồ sơ mở rộng các nghề đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia (KNNQG);

- Tổ chức xây dựng phân tích nghề, phân tích công việc và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề;

- Tổ chức biên soạn, chỉnh sửa ngân hàng đề thi đánh giá KNNQG; tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng đánh giá viên và tổ chức đánh giá KNNQG theo Hướng dẫn của Tổng cục dạy nghề;

- Tổ chức biên soạn, chỉnh sửa ngân hàng đề thi, bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho giáo viên dạy nghề;

- Tổ chức bồi dưỡng, thi nâng bậc thợ, thi thợ giỏi và sát hạch tay nghề cho các tổ chức, cá nhân, địa phương và doanh nghiệp;

- Tổ chức triển khai ôn luyện, bồi dưỡng và thi cho các kỳ thi kỹ năng nghề các cấp cho học sinh, sinh viên;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy định quản lý, chiến lược phát triển các hoạt động đánh giá Kỹ năng nghề theo đúng quy định.

2.2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng, quản lý và tổ chức các chương trình đào tạo sơ cấp nghề, ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;

- Tổ chức tư vấn, tuyển sinh, triển khai và theo dõi quá trình đào tạo, đánh giá kết quả;

- Nhận phôi, tổ chức in, cấp phát chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực của Trung tâm theo quy định của nhà trường và pháp luật;

- Xây dựng quy trình, thực hiện và làm thủ tục thanh quyết toán với phòng Tài chính kế toán nhà trường, các đơn vị và các cá nhân liên quan;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy trình quản lý, chiến lược phát triển các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

2.3. Phát triển quan hệ với doanh nghiệp:

- Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trình Hiệu trưởng phê duyệt, triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hợp tác, liên kết với doanh nghiệp;

- Làm đầu mối tiếp nhận, triển khai các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, sát hạch, đánh giá kỹ năng nghề, sản xuất,… theo đặt hàng của doanh nghiệp;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học về đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, các chương trình hội thảo, tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên (HSSV)

- Phối hợp tổ chức cho giảng viên và HSSV tham quan thực tế, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, các hoạt động giao lưu giữa HSSV và doanh nghiệp;

- Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp; làm đầu mối tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp; cung cấp thông tin, giới thiệu nơi thực tập và việc làm cho HSSV;

- Tổ chức khảo sát về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về các chương trình đào tạo của nhà trường;

- Tạo mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp để hỗ trợ nhà trường như: tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, hướng dẫn HSSV thực tập tốt nghiệp, tuyển dụng HSSV tốt nghiệp;

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương trong lĩnh vực đào tạo nghề;

- Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các quy định về hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN

- Chú trọng đầu tư và phát triển hoạt động quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm cho sinh viên. Khẳng định hợp tác doanh nghiệp là nhân tố tích cực nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Phát triển quan hệ hợp tác với doanh nghiệp theo chiều sâu, hiệu quả, bền vững theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

- Tỷ lệ sinh viên có việc làm các năm tăng đều tại thời điểm tốt nghiệp, giảng viên giảng dạy chuyên ngành có hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, môn học chuyên ngành có sự tham gia giảng dạy/hướng dẫn của chuyên gia đến từ doanh nghiệp.

 

Thông tin giới thiệu trung tâm: tải về:  Vietnamese version ;  English version; Japanese version

Poster Tiếng Anh: /ckfinder/userfiles/files/Hanoi%20University%20of%20Industry_A0%20Poster_EN_160531.pdf