Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 818
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ » Văn bản mẫu

CÁC VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

I. Đối với Thí sinh

- Phiếu đăng ký: Bậc 1 (bậc 2, bậc 3)

- Bảng tổng hợp

- Phiếu trả lời lý thuyết

II. Đối với Ban giám khảo

- Biên bản thu nộp bài kiến thức

- Biên bản thu nộp bài thực hành

- Biên bản tổng hợp kết quả bài kiểm tra 

III. Đối với Tổ giám sát

- Biên bản giám sát

- Biên bản xử lý vi phạm

IV. Nghị định, thông tư về hoạt động đánh giá KNNQG

1.  Thông tin văn bản 38/2015/TT-BLĐTBXH quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

2. Quy trình tổ chức đánh giá:  Thông tư 19/2016/TT - BLĐTBXH

3.  Nghị định quy định  chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia: Nghị định số 31/2015/NĐ - CP

4. Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

5. Nghị định 140/2018/NĐ - CP sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội