Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 818
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ » Tin tức
Xem tiếp
» Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tháng 8 năm 2019
» Tổ chức đánh giá KNNQG tháng 5
» Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia tháng 3 năm 2019
» Tham khảo đề thi thực hành đánh giá hoạt động đánh giá KNNQG
» Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia tháng 12 năm 2018