Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 663
Đào tạo ngắn hạn » Kế hoạch đào tạo

I. Kế hoạch đào tạo ngắn hạn năm 2016 (tiếng Việt)

Tải về tại đây (bản tiếng Việt)

II. Kế hoạch đào tạo ngắn hạn năm 2016 (tiếng Anh)

Tải về tại đây (bản tiếng Anh)